REGULAMIN ZABAWY
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Zabawie na profilu
Facebook i Instagram Secret Lashes.
1.2. Organizatorem Zabawy (dalej: „Organizator”) jest: Versada Secret Lashes SP. Z O.O.” z
siedzibą przy Ul. Spokojna 22, 81-549 Gdynia, posiadającą NIP: 58623421781.3. Zabawa jest
prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Secret Lashes.
1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Zabawie od 12 grudnia 2022 r. godz. 18:00 do 22 grudnia
2022 r. godz. 23:59.
1.5. Uczestnikiem Zabawy może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania
w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie
ukończyła lat 18 może brać udział w Zabawie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
1.6. Zabawa prowadzony będzie za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook oraz
Instagram – na profilu Organizatora
2. UDZIAŁ:
2.1.2.Uczestnik swoim udziałem w Zabawie nie może naruszać praw osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, prawa do ochrony wizerunku oraz bezprawnie
udostępniać dane osobowe osób trzecich.
2.2. Uczestnik przesyłając swoją stylizację w jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie jej
przez Secret Lashes na potrzeby działań marketingowych.
2.3. Uczestnik, aby wziąć udział w Zabawie musi w określonym czasie trwania zabawy na swoim
profilu na Instagramie dodać zdjęcie stylizacji świątecznej, oznaczając profil Secret Lashes na
zdjęciu i w treści posta.
2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Odpowiedź/Zgłoszenie nie spełnia
któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie
prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy
rozstrzygnięciu Zabawy. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na
zasadach określonych w pkt 9.5. niniejszego Regulaminu.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyświetlania wybranych Odpowiedzi na stronie
organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę i nie będzie z powyższego tytułu występował z
jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Organizatora.
2.6 Aby Zabawa został rozstrzygnięty musi liczyć co najmniej 5 zgłoszeń, w przypadku gdy jest
ich mniej Zabawa może zostać przedłużony przez Organizatora, o czym uczestnicy zostaną
poinformowani.
3. NAGRODY:
3.1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi, którego praca została
oceniona jako najlepsza zostanie przyznana nagroda opisana w poście zabawowym.
3.2. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem zabawy jest osoba, która nie spełnia warunków
określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody.
4. WYKORZYSTANIE ODPOWIEDZI/PRAC:
4.1. Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie
w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi/Prac stworzonych
przez danego Laureata na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania wytwarzanych egzemplarzy utworu w dowolnej
możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości
egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego,
b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy dla potrzeb stworzenia dowolnych
materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich
utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu,
najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. wprowadzenie do pamięci komputera,
e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w prasie, w radiu lub telewizji.
4.2. Organizator nabywa również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
do Odpowiedzi/Prac, na polach eksploatacji wskazanych w powyżej.
4.3. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Zabawy
z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych Odpowiedzi/Prac zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
4.4. Poprzez przesłanie Odpowiedz/Prac Laureat Zabawy oświadcza, że jest autorem
Odpowiedzi/Prac oraz że Odpowiedzi/Prace nie naruszają praw osób trzecich i ponosi pełną
odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z
wykorzystaniem Odpowiedzi/Prac przez Organizatora. W przypadku skierowania przez osobę
trzecią roszczeń związanych z Pracami, Laureat jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań
w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu
szkody.
4.5. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Prac na osoby trzecie bez zgody
Laureata, na co Laureat niniejszym wyraża zgodę.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW Zabawy
5.1. Administratorami danych osobowych jest Organizator.
5.2. Dane osobowe Uczestników Zabawy przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji
obowiązków związanych z organizacją zabawy, a także, o ile Uczestnik wyrazi na to oddzielną
zgodę, w celach marketingowych administratorów danych. Każdy Uczestnik ma w każdym czasie
prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest
dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestniczenie w Zabawie.
5.3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Zabaway
danych osobowych w dowolnym momencie trwania Zabawy aż do czasu jego rozstrzygnięcia,
jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem
Uczestnika z udziału w Zabawie
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Zabawy i w przypadku uzasadnionego
podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych,
potwierdzonych zarzutów związanych z brakiem praw autorskich do przesłanych odpowiedzi,
zdjęć, lub podejrzeń dotyczących autorstwa stylizacji rzęs, Organizator zastrzegają sobie prawo
do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Zabawy lub przy
rozstrzyganiu Zabawy lub przyznawaniu którejkolwiek z Nagród.
6.2. Postanowienie, objęte pkt.9.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób
zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu
uzyskanie uczestnictwa w Zabawie i/lub zwycięstwa w Zabawie w sposób nieuczciwy i niezgody z
zasadami „fair play”.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np.
poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci
komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu
komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter
siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych
niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
6.4. Organizator zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania
Zabawy, jeżeli jest to uzasadnione celem Zabawy i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Zabawie, z tym, że jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych
Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
6.5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Zabawy będą przyjmowane w terminie 7 dni od
daty rozstrzygnięcia Zabawy. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni od
daty otrzymania reklamacji.
6.6. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
„Reklamacja: Zabawa”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez
Organizatora.
6.7.Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym,
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia
reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
6.8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie
realizacji Zabawy.
6.9. Biorąc udział w Zabawie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Zabawie na
zasadach określonych w Regulaminie.