Regulamin konkursu pod nazwą

Świętuj Dzień Mamy z Secret Lashes”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Świętuj Dzień Mamy z Secret Lashes” (dalej „Konkurs”) jest spółka Versada Secret Lashes sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Partyzantów 3, 80-254 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000774460, prowadząca sklep internetowy pod witryną: https://sklep.secretlashes.pl/, konta na portalu Facebook pod nazwami: „Secret Lashes” , „Secret Avenue”, „Secret Avenue Academy Centrum Szkoleniowe” oraz na portalu Instagram pod nazwami „secretlashes”, „secret_avenue_academy” i „secret_avenue_gdansk” zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 25/05 o godzinie 13:00, a kończy się dnia 26/05 o godzinie 23:59.


§2 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne.

 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy:

 1. zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego warunki,

 2. posiadać konto na portalu Facebook,

 3. udostępnić w swojej relacji na portalu Facebook post dotyczący konkursu „Świętuj Dzień Mamy z Secret Lashes” opublikowany w dniu 25/05 przez Organizatora na jego koncie „Secret Lashes” na portalu Facebook

 1. oznaczyć w relacji wskazanej w § 2 pkt c) hasło: @secretlashes

 2. polubić oraz udostępnić na swoim profilu i w relacji post opisany w §2 pkt c),

 3. polubić przed wzięciem udziału w Konkursie konta: „Secret Lashes”prowadzone przez Organizatora na portalu Facebook,

 4. zareagować na post Organizatora na portalu Facebook opisany w § 2 pkt c) za pomocą reakcji „super”,

 1. samodzielnie ułożyć podziękowania z okazji dnia matki, skierowane do matki autora podziękowań oraz udostępnić ich treść w komentarzu pod postem opisanym w §2 pkt c (dalej „Komentarz konkursowy”).

 1. Każdy z uczestników może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz. Jako jednokrotny udział w konkursie uważa się udostępnienie Komentarza konkursowego o na portalu Facebook.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania Komentarzy konkursowych, których autorzy:

 1. udostępnili więcej niż jednej Komentarz konkursowy – jako jeden Komentarz konkursowy uważa się udostępnienie Komentarza konkursowego na portalu Facebook,

 2. udostępnili Komentarz konkursowy, którego treść nie została przez autora samodzielnie ułożona,

 3. nie działają we własnym imieniu,

 4. korzystają z kont fikcyjnych,

 5. naruszają zasady regulaminu portalu Facebook,

 6. użyli w Komentarzu konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§3 Nagrody konkursowe

 1. Autorowi najlepszego Komentarza konkursowego (dalej „Zwycięzcy Konkursu”) Organizator przyzna następującą nagrodę:

 1. Dla autora Komentarza konkursowego uznanego zgodnie z zasadami wskazanymi w §4 za najlepszy: ważny przez trzy miesiące od dnia jego otrzymania bon o wartości 1000 zł (tysiąc złotych 00/100), do wykorzystania w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem sklep.secretlashes.pl

 2. Nagroda nie łączy się z innymi rabatami i promocjami,

 3. Środki pieniężne przyznane w formie bonu można wykorzystać w dwóch zamówieniach.

§4 Zasady wyboru zwycięzców konkursu

 1. Wyboru Zwycięzcy Konkursu dokona trzyosobowe jury złożone z pracowników firmy Organizatora;

 2. Kryterium decydującym o wyborze Zwycięzcy Konkursu będzie unikatowość i estetyka Komentarza konkursowego oraz kreatywność autora.

 3. Wybór Zwycięzcy konkursu zostanie dokonany do dnia 27/05

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.

 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz powiadomienia Zwycięzców konkursu o przyznaniu im nagrody.

 3. Biorąc udział w Konkursie, jego uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie obowiązany jest do pełnego zwolnienia serwisu Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Konkursem.

 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 4. Niniejszy regulamin dostępny będzie przez okres trwania konkursu, na stronie internetowej www.sklep.secretlashes.pl prowadzonej przez Organizatora.